Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 15.07.2024, 02:07

Вітаємо Вас на офіційному сайті НВК №1 смт Брацлава

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Батьківський комітет

 

Батькі́вський коміте́т

   Батькі́вський коміте́т в школі— орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.
  
Батьківський комітет складається з представників батьків учнів, обраних відкритим голосуванням на загальних батьківських зборах кожного класу.
До складу батьківського комітету входить заступн
ик директора з виховної роботи. Голова батьківського комітету є членом педагогічної ради школи, представляє в ній інтереси батьків.

   Батьківський комітет допомагає школі виховувати у дітей любов до знань і суспільнокорисної праці, виробляти навики культурної поведінки. Члени батьківського комітету сприяють поширенню педагогічних знань серед населення. У своїй діяльності батьківський комітет керується принципами, викладеними в  Положенні про Батьківський  комітет Брацлавського навчально – виховного комплексу  «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 – гімназії»

 

Склад батьківського комтету

 

Голова батьківського комітету – Вайсман Р.А.

Заступник голови батьківського комітету – Безвугляк І.Л.

Секретар батьківського комітету – Бардіна Н.В.

Касир батьківського комітету – Джуринська Г.І.

                                                           Канцибура О.В.

 

Організаційний сектор -     Кривда О.О.

                                               Олексієнко С.В.

                                               Тимчик Л.Ф.

                                                                                                                          

 

Спортивно-оздоровчий сектор – Ковтонюк М.М.

                                                        Бучинська Т.М.

                                                        Фадєєва А.А.

 

Сектор з питань харчування – Філєтьєва О.Ю.

                                                         Лавренюк С.І.

                                                         Ременюк Н.В. 

                                                      

Сектор з питань підвозу школярів –     Панадій І.В.

                                                                    Бойко В.В.

                                                                   Недзельська В.П.

 

 Положення

про Батьківський  комітет Брацлавського навчально – виховного комплексу  «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 – гімназії»

Загальні положення

Положення про батьківські комітети (далі - комітети) Брацлавського навчально – виховного комплексу  «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 – гімназії» Брацлавської селищної ради Немирівського району Вінницької області визначає їхні функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім на­вчальним закладом (далі - заклад).

 • Комітети є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у за­кладі.
 • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і між­народного законодавства з прав дитини.
 • Рішення про заснування батьківських комітетів класів та закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або закладу.
 • Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведене шляхом реор­ганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Мета, завдання, основні принципи діяльності

Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах гро­мадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основне завдання діяльності комітетів сприяти створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови й культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
 • здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

 •  законність;
 •  гласність;
 •  колегіальність;
 •  толерантність,
 •  виборність,
 •  організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та за­конодавством;
 •  підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.

Організація діяльності комітетів:

Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їхнього імені.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на по­чатку навчального року. Кількісний склад і термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

Комітет закладу обирається на загальних зборах батьківського активу.

Кількісний склад комітету закладу складає одинадцять осіб (голова, заступник голо­ви, секретар та по одному представнику від паралелі класів); термін його повноважень - один рік.

Комітет закладу в разі необхідності може скликати позачергові збори батьків закла­ду. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, які потре­бують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається зарахуванням рішень зборів батьків класів простою більшістю голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

Рішення зборів батьків і комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закла­ду, а за необхідності - відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів ро­боти. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами й затверджу­ються їхніми головами.

У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори ново­го члена відбуваються на батьківських зборах.

Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самовряду­вання й громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відпо­відного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків (батьківського активу) один раз на рік .

Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються у голови коміте­ту протягом терміну повноважень.

Адміністрація і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан   оформлення і зміст протоколів.

Права та обов'язки комітетів

Комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у неспри­ятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, фізичними особами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань за­безпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • виносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального за­кладу пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін, а ре­зультати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради гім­назії щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, які турбують батьків;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролю­вати надходження й розподіл коштів, брати участь у вирішенні інших питань, перед­бачених статутом цих фондів;
 • висувати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (кон­курсів, змагань тощо), батьків;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов функціону­вання навчального закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
 • контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського само­врядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального й матеріального за­охочення.

З метою ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

Комітети зобов'язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, які зберігаються протягом поточного навчального року;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора гімназії або відпо­відного органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з ме­тою збереження життя і здоров'я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і ре­зультатами державної підсумкової атестації учнів.

Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведен­ня атестації педагогічних працівників закладу.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook

 • Copyright MyCorp © 2024
  uCoz